Snoezelen terapia

Snoezelen terapia sa realizuje v špeciálnej multisenzorickej miestnosti, kde sú zmysly dieťaťa/klienta stimulované prostredníctvom rôznych zvukových, svetelných, hmatových, čuchových a chuťových podnetov s možnosťou polohovania a prvkov bazálnej stimulácie.

Cieľovou skupinou vhodnou pre terapiu sú najmä deti a osoby so zdravotným znevýhodnením a špecifickými vývinovými poruchami, taktiež pre osoby s demenciou, psychickými poruchami, ako aj pre bežnú populáciu a to najmä pri odbúravaní stresu.

V zásade rozlišujeme dva druhy snoezelen miestností – bielu a tmavú miestnosť. Tmavý snoezelen slúži na edukáciu a aktivizovanie detí, biely je určený skôr na relaxáciu a celkové uvoľnenie dieťaťa. V našom centre sú Vám k dispozícii obidve.

Hlavným zámerom a prínosom snoezelen terapie pre deti/klientov je:

  • zlepšenie zmyslového vnímania
  • rozvoj kognitívnych schopností
  • rozvoj koncentrácie pozornosti
  • zlepšenie sociálnej interakcie a komunikácie
  • zníženie agresívnych prejavov príp. prejavov sebapoškodzovania

Dôležité je viesť dieťa/klienta k tomu, aby si v nerušivom prostredí snoezelenu vedelo vybrať určitú cielenú činnosť, zlepšovať svoje pozornostné procesy a takto pod vedením odborníka aktivizovať svoje zručnosti a rozvoj schopností.

Metodológia snoezelen je rôzna, záleží od zamerania, cieľovej skupiny a odbornej kvalifikácie:

  • Snoezelen možno vnímať ako terapeuticky orientovaný prístup vykonávaný prostredníctvom špeciálne vyškoleného odborníka, využívajúc cielene použité intervencie. Terapeutické ciele sa prispôsobujú individuálnym potrebám dieťaťa/klienta, dôležité je vybudovanie dôverného vzťahu medzi dieťaťom/klientom a terapeutom.
  • Snoezelen ako pedagogicko-podporný prístup zameraný najmä na  rozvoj  percepcie, kognitívnych procesov a koncentrácie pozornosti.
  • Snoezelen ako voľnočasová aktivita zameraná najmä na relaxáciu a uvoľnenie.

Trvanie individuálnej snoezelen terapie je individuálne, záleží od dieťaťa/klienta a jeho schopností, fyzického a duševného stavu. Približné časové rozpätie je 20-45 minút.

Naše priestory snoezelen