Ponuka pracovného miesta – špeciálny pedagóg

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

ponúka voľnú pracovnú pozíciu

špeciálny pedagóg v centre špeciálnopedagogického poradenstva

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a Prílohy č. 11 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Požiadavky na zamestnanca:  

 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, alebo učiteľa v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 11 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.,
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky, diagnostiky, terapií, poradenstva (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy.

Náplň práce:

 • vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
 • vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
 • poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom: min 1064, 50 eur navýšený podľa platnej legislatívy (prax, kariérový stupeň)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • odpis z registra trestov.

Praktické skúsenosti so zameraním na jednotlivcov s PAS sú vítané.

Podanie žiadosti:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č. 041/56 55 696