Psychologická starostlivosť

V centre nášho záujmu je:

  • komplexná psychologická diagnostika detí so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • diagnostika psychomotorického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa – určenie aktuálnej úrovne pohybových, motorických, kognitívnych a sociálnych zručností a schopností
  • rané (včasné) psychologické poradenstvo pre rodiča dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom
  • posúdenie prítomnosti autistických prejavov v správaní dieťaťa s následným odporúčaním na komplexné vyšetrenie u klinického psychológa
  • psychologická intervencia vzhľadom na individuálne potreby dieťaťa využívajúc metódu senzorickej integrácie (snoezelen terapia) – stimulačnej terapie zameranej na rozvoj zmyslového vnímania,motoriky, orientácie v priestore, vnímania, rečových zručností a kognície u dieťaťa
  • posudzovanie školskej zrelosti u detí, príprava na vstup do školy, psychologické poradenstvo v procese voľby povolania a prípravy na povolanie
  • navrhovanie optimálneho spôsobu zaškolenia dieťaťa, odporúčanie k prípadnej integrácii dieťaťa, rediagnostika a prehodnocovanie priebehu zaškolenia, formy integrácie
  • spolupráca so špeciálnym pedagógom pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, poradenstvo pre individuálne integrovaných žiakov
  • poradenstvo rodičom (zákonným zástupcom) pri práci s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, edukácia o zistených skutočnostiach a možných nápravách vzhľadom na stanovenú diagnózu, zároveň vypracovanie potrebných odporúčaní v oblasti rôznych finančných kompenzácií pre dieťa/žiaka
  • poradenská a konzultačná činnosť pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov a iných záujemcov

Základným predpokladom úspešnej starostlivosti je, že včas rozpoznávame a určíme rozsah zdravotného znevýhodnenia a podáme návrh na zabezpečenie komplexnej špeciálno-pedagogickej, logopedickej i rehabilitačnej starostlivosti v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa.

Stanovenie diagnózy mentálneho postihnutia resp. vyvrátenie tejto diagnózy je založené na komplexnom hodnotení dieťaťa: podrobná anamnéza, pozorovanie, komplexná inteligenčná batéria,štruktúrované/neštruktúrované úlohy, rozhovor s rodičom. Psychologické vyšetrenie dieťaťa nemôže byť vždy štandardné, vyžaduje si individuálny prístup vzhľadom k veku dieťaťa, jeho schopnostiam, zručnostiam, špecifickým črtám a k motivácií počas testovej situácie.