Triedy

Školský rok sme otvorili 3. septembra 2018. V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 23 detí v dvoch triedach s poldennou a dvoch triedach celodennou prevádzkou. Personálne obsadenie tried:

I. trieda

p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková

p. učiteľka Mgr. Zuzana Vavreková

II. trieda

p. učiteľka Margaréta Adamovová

p. učiteľka Mgr. Martina Janurová

III. trieda

p. učiteľka Mgr. Marta Lašová

p. učiteľka Bc. Ivana Romanová

IV. trieda

p. učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková

p. učiteľka Bc. Petra Zaparaníková