Triedy

Školský rok sme otvorili 2. septembra 2019 príhovorom pani riaditeľky, pána zástupcu a pani zástupkyne školy. Zapísaných je 23 detí v dvoch triedach s poldennou a dvoch triedach s celodennou prevádzkou.

Personálne obsadenie tried:

  1. trieda- p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková, p. učiteľka Bc.  Klára Pekarová
  2. trieda- p. učiteľka Mgr. Martina Janurová, p. učiteľka Bc. Zuzana Pekarová
  3. trieda- p. učiteľka Mgr. Marta Lašová, p. učiteľka Mgr. Andrea Gschillová
  4. trieda- p. učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková, p. učiteľka Bc. Petra Zaparaníková