História školy

Špeciálna základná škola vznikla pod názvom Osobitná škola v roku 1990 a jej prvé sídlo bolo na Martinskej ulici na Vlčincoch v Žiline. Po ročnom pôsobení a po ukončení stavby na Vlčincoch IV. sa presťahovala do svojich nových priestorov na Vojtaššákovej ulici č. 13, kde pôsobí dodnes.

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola je v evidencii všetkých škôl Slovenskej republiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľ školy.

Súčasťou školy je ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ a ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA. Pri škole je zriadené CENTRUM ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, v ktorom pracuje šesť samostatných odborných pracovníkov.

Špeciálna základná škola na ulici Jána Vojtaššáka v Žiline začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V súčasnej dobe sa tu vzdeláva 106 žiakov v sedemnástich triedach školy a 31 detí v štyroch triedach materskej školy. Škola je vnútorne diferencovaná v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia a prítomnosti PAS žiakov v triedach od prípravného po desiaty ročník a v piatich oddeleniach školského klubu detí. Súčasťou školy sú aj prípravné ročníky pre žiakov s mentálnym postihnutím a pre žiakov s PAS. Vzdelávací proces zabezpečujú učitelia a asistenti učiteľa. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre svoju prácu a sú odborne spôsobilí. Naša škola bola úspešná vo viacerých projektoch, ktoré vyhlásilo MŠ SR, mesto Žilina a VÚC – Žilinský samosprávny kraj, ako aj z fondov EÚ. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zakúpili mnohé moderné učebné pomôcky a IKT. V škole máme menšiu telocvičňu, školskú kuchynku, krajčírsku, kovo a drevo dielňu. Výchovno vzdelávací proces realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Školský klub detí – mimoškolská výchovno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa nového školského vzdelávacieho programu pod názvom „Svet očami detí“.

Špeciálna materská škola – poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť a diagnostiku deťom predškolského veku s mentálnym, s viacnásobným a iným postihnutím od troch do siedmych rokov. Výchovno vzdelávací proces realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Šťastné deti“.

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva – tím odborníkov: psychopédi, somatopéd a súčasne logopéd, psychológ,  fyzioterapeut, masér a sociálna pracovníčka zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú korekciu, reedukáciu, špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby mentálne postihnutých detí a viacnásobne postihnutých detí. Navrhujú integráciu mentálne postihnutých žiakov do základných škôl a spolupracujú s týmito školami, posudzujú školskú zrelosť a iné.