O škole

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina vznikla dňa 1. 9. 2023 spojením dvoch existujúcich škôl, Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina a Základnej školy pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľ školy.

Krátka história školy a jej zložiek:

r. 1990 vznik Osobitnej školy na Martinskej ulici

r. 1991 Osobitná škola sa presťahovala do prebudovaných priestorov na ulici Jána Vojtaššáka

r. 1997 bola pri Osobitnej škole zriadená Špeciálna materská škola a škola získala právnu subjektivitu

r. 1999 bola pri Osobitnej škole zriadená Špeciálnopedagogická poradňa

r. 2000 sa škola premenovala na Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu

r. 2008 premenovaná Špeciálnopedagogická poradňa na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie

r. 2018 od 1.1. 2018 sa Špeciálna škola v Šuji stala súčasťou školy ako jej elokované pracovisko

zmenila škola opäť názov v zmysle platnej legislatívy na Špeciálnu základnú školu s materskou školou

od. 1. 9. 2018 sa elokované pracovisko v Šuji presťahovalo do Rajca

r. 2020 bolo elokované pracovisko v Rajci zrušené

r. 2022 sa od školy odčlenila časť tried vzdelávajúca žiakov s autizmom a v priestoroch našej školy vznikla nová škola s názvom Základná škola pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

r. 2023 od 1. 1. 2023 sa zmenou legislatívy stalo Centrum špeciálnopedagogického poradenstva súčasťou Centra poradenstva a prevencie, Predmestská 1613/80, Žilina

od 1. 9. 2023 sa Špeciálna základná škola s materskou školou a Základná škola pre žiakov s autizmom zlúčili a vznikla Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

 

Spojená škola na ulici Jána Vojtaššáka 13 v Žiline vzdeláva deti a žiakov so zdravotným postihnutím najmä so zameraním na jednotlivcov s mentálnym postihnutím, autizmom a inými pervazívnymi poruchami. Škola sídli vo vlastných priestoroch na sídlisku Vlčince, ku ktorým patrí aj školský areál so záhradou.

Budova školy je dvojpodlažná. Pred školou je vybudované parkovisko. Škola spĺňa požiadavky pre bezbariérový vstup a vzdelávanie imobilných detí a žiakov, spĺňa požiadavky pre hygienu a bezpečnosť detí a žiakov. Kapacita spojenej školy je cca 130 detí a žiakov.

Má niekoľko organizačných zložiek:

  • Materskú školu,
  • Špeciálnu základná školu,
  • Základnú školu pre žiakov s autizmom,
    a  súčasti
  • Školský klub detí,
  • Školskú jedáleň.

Škola je plno organizovaná pre deti a žiakov prípravného a 1. – 10. ročníka s mentálnym postihnutím a autizmom. Máme k dispozícii triedy vybavené digitálnymi technológiami, odborné učebne a terapeutické miestnosti.

Škola realizuje veľké množstvo vzdelávacích, športových a iných spoločenských aktivít, medzi ktoré patria: projektové dni, športové hry, komunitné stretnutia s rodičmi a podporovateľmi školy, výlety, exkurzie návštevy knižnice, divadla a iných kultúrnych inštitúcií. Aktívne sa zapájame do výziev a projektov zameraných na podporu vzdelávania, terapií a medzinárodnú spoluprácu.

Veľmi úzko spolupracujeme s partnerskou Základní školou speciální v Ostrave, s ktorou sme sa zapojili do medzinárodného projektu podporeného z EU v programu INTERREG. Projekt bol zameraný na prehĺbenie spolupráce medzi školami v oblasti rozvíjania a zefektívnenia vzdelávania a ďalších možností vzdelávania, prípravy žiakov na povolanie, výmenu skúseností, pracovných postupov a poznatkov učiteľov v predmetoch zameraných na prípravu žiakov pre výber povolania. V neposlednom rade sa zapojené triedy okrem osobných stretnutí vzdelávali spoločne aj pomocou digitálnych technológií, čo nám zjednodušilo následné ťažké obdobie dištančného vzdelávania počas pandémie COVID.

Škola tiež participuje na menších projektoch napr.: Nadácia KIA, SPP, Pontis, Mesto Žilina a veľmi úzko spolupracuje aj s občianskymi združeniami rodičov našej školy.

Aktívne sa uchádzame o granty a podporu v projektoch financovaných EÚ, štátnym rozpočtom SR ako napr. projekty Erasmus+, projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR alebo inými štátnymi inštitúciami.

 

Škola spolupracuje s pedagogickými fakultami slovenských univerzít pri praktickej príprave budúcich pedagógov, tiež poskytuje praktické vzdelávania pre študentov stredných škôl s pedagogickým zameraním.

 

Poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím a s autizmom, pričom mentálne postihnutie alebo autizmus sa považuje za dominantné.