Školská jedáleň

Stravovanie v školskej jedálni

Naša školská jedáleň predstavuje rokmi overený systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým, ktorý podlieha pravidlám odporúčaných odborníkmi v oblasti výživy. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno- spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed, ktorý je podávaný v primeranom čase. Zároveň školské stravovanie je plánované, pestro obmieňané a musí spĺňať prísne hygienické normy.

Vedúca školskej jedálne: Helena Rumanová (0914 306 635)

Desiata pre ŠMŠ: o 9,00 hod.

Obed pre ŠMŠ a ŠZŠ: od 11,30 do 14,00 hod.

Olovrant pre ŠMŠ: o 14,20 hod.

Cena stravného:

deti od 3 do 6 rokov – celodenné menu 1,19 €

žiaci od 6 do 11 rokov – 1,01 € , žiaci od 11 do 15 rokov –1,09 €