Špeciálna materská škola

Spôsob akým sa slabé deti posilňujú, je rovnaký, akým sa silné zdokonaľujú.“ (Mária Montessoriová)

Organizácia v Špeciálnej materskej škole sa riadi podľa Školského poriadku špeciálnej materskej školy, ktorý vydáva zástupkyňa Špeciálnej materskej školy ul. J. Vojtaššáka 13 v Žiline, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len školský zákon /.

Školský rok sme otvorili 3. septembra 2018 príhovorom pani riaditeľky, pána zástupcu a zástupkýň škôl. Zapísaných je 22 detí v dvoch triedach s poldennou a dvoch triedach celodennou prevádzkou. Personálne obsadenie tried:

I. trieda – p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková

– p. učiteľka Mgr. Zuzana Vavreková

II. trieda – p. učiteľka Margaréta Adamovová

 – p. učiteľka Mgr. Martina Janurová

III. trieda – p. učiteľka Mgr. Marta Lašová

   – p. učiteľka Bc. Ivana Lazárová

IV. trieda – p. učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková

   – p. učiteľka Bc. Petra Zaparaníková

 

28.08.2017 bol na pedagogickej rade predložený nový Školský vzdelávací program „Šťastné deti“, ktorý bol vypracovaný na základe schváleného Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schválený 15. mája 2017. Súčasťou nového vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ je aj vypracovaný Individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím.

Pre deti aj v tomto školskom roku je pripravených množstvo aktivít, ako spolupráca so ŠZŠ a CŠPP na ul. Vojtaššáka 13 v Žiline, s MŠ Borodáča 6 v Žiline, s MŠ Čajakova 4 v Žiline, špeciálnymi pedagógmi, školským logopédom, liečebným pedagógom a psychológom.

Deti budú absolvovať aj rôzne terapie: hipoterapiu, canisterapiu, arteterapiu a terapie v snoezelen záhrade a v snoezelen terapeutickej miestnosti CŠPP.

 

Špeciálna materská škola vychádza z analýzy doterajšej praxe a skúseností a vo výchove a vzdelávaní detí so špeciálnopedagogickými potrebami sa zameriava na rozvoj v týchto oblastiach:

 • primerane rozvíjať pohybové schopnosti v jemnej a hrubej motorike,
 • rozvíjať verbálne, neverbálne komunikatívne schopnosti,
 • rozvíjať základné grafomotorické zručnosti,
 • osvojiť si hygienické návyky,
 • rozvíjať samostatnosť pri sebaobslužných návykoch,
 • rozvíjať schopnosť sebarealizácie pri výtvarnom, hudobnom a tanečnom prejave,
 • rozvíjať pozitívne morálne a vôľové vlastnosti,
 • rozvíjať kultúrne a spoločenské návyky,

Venujeme sa komplexnej edukačnej starostlivosti – využívame individuálny prístup špeciálnych cvičení zameraných na zmyslové vnímanie a rôzne aktivity ako sú:

 • práca s Lego Dacta – rozvoj jemnej motoriky,
 • aromaterapia , biblioterapia, muzikoterapia
 • pitný program, stomatohygiena
 • hipoterapia a canisterapia
 • fyzioterapia a masáže
 • výlety rodným krajom – zážitkové učenie,
 • využívanie terapeutickej záhrady Snoozelen k rozvoju všetkých zmyslov,
 • využívanie interaktívnej tabule, počítačovej techniky na osvojovanie a upevňovanie nadobudnutých poznatkov v edukačných aktivitách.