Materská škola

Spôsob akým sa slabé deti posilňujú, je rovnaký, akým sa silné zdokonaľujú.” (Mária Montessoriová)

Organizácia v Materskej škole sa riadi podľa Školského poriadku materskej školy, ktorý vydáva zástupkyňa Materskej školy ul. J. Vojtaššáka 13 v Žiline, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len školský zákon /.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „ Šťastné deti,“ ktorý bol vypracovaný na základe schváleného Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schválený 15. mája 2017. Súčasťou vzdelávacieho programu „ Šťastné deti“ je aj vypracovaný Individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím. V platnosti sú aj dopracované programy- špecifiká obsahov z programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami.

Pre deti aj v tomto školskom roku je pripravených množstvo aktivít, ako i  spolupráca so ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom.

Deti budú absolvovať aj rôzne terapie: canisterapiu, fyzioterapiu, terapie v  snoezelen terapeutickej miestnosti, ako aj prvky terapie bazálnej stimulácie.

 

Materská škola vychádza z analýzy doterajšej praxe a skúseností a vo výchove a vzdelávaní detí so špeciálnopedagogickými potrebami sa zameriava na rozvoj v týchto oblastiach:

 • primerane rozvíjať pohybové schopnosti v jemnej a hrubej motorike,
 • rozvíjať verbálne, neverbálne komunikatívne schopnosti,
 • rozvíjať základné grafomotorické zručnosti,
 • osvojiť si hygienické návyky,
 • rozvíjať samostatnosť pri sebaobslužných návykoch,
 • rozvíjať schopnosť sebarealizácie pri výtvarnom, hudobnom a tanečnom prejave,
 • rozvíjať pozitívne morálne a vôľové vlastnosti,
 • rozvíjať kultúrne a spoločenské návyky,

Venujeme sa komplexnej edukačnej starostlivosti – využívame individuálny prístup špeciálnych cvičení zameraných na zmyslové vnímanie a rôzne aktivity ako sú:

 • práca s Lego Dacta – rozvoj jemnej motoriky,
 • aromaterapia , biblioterapia, muzikoterapia
 • pitný program, stomatohygiena
 • hipoterapia a canisterapia
 • fyzioterapia a masáže
 • výlety rodným krajom – zážitkové učenie,
 • využívanie terapeutickej záhrady Snoozelen k rozvoju všetkých zmyslov,
 • využívanie interaktívnej tabule, počítačovej techniky na osvojovanie a upevňovanie nadobudnutých poznatkov v edukačných aktivitách.