Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola vznikla pod názvom Osobitná škola v roku 1990 a jej prvé sídlo bolo na Martinskej ulici na Vlčincoch v Žiline. Po ročnom pôsobení a po ukončení stavby na Vlčincoch IV. sa presťahovala do svojich nových priestorov na ulici Jána Vojtaššáka č. 13, kde pôsobí dodnes. Pôvodná Špeciálna základná škola na ulici Jána Vojtaššáka v Žiline začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. Od 1. 9. 2023 bola pôvodná škola zrušená a jej nasledovníkom sa stala spojená škola, ktorá prevzala všetky jej právne záväzky.

Špeciálna základná škola je zapísaná v zozname škôl a školských zariadení na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je organizačnou zložkou Spojenej školy, Jána Vojtaššáka 13, Žilina, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľ školy.

Škola je vnútorne diferencovaná v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia v triedach od prípravného po desiaty ročník a v piatich oddeleniach školského klubu detí.

Vzdelávací proces zabezpečujú učitelia a asistenti učiteľa. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre svoju prácu a sú odborne spôsobilí.

Naša škola bola úspešná vo viacerých projektoch, ktoré vyhlásilo MŠ SR, mesto Žilina a VÚC – Žilinský samosprávny kraj, ako aj z fondov EÚ.