Školský klub detí

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka 13, ktorú navštevujú iba deti s mentálnym postihnutím alebo deti s viacnásobným postihnutím, pričom MP je dominantné. ŠKD nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠZŠ a v čase mimo vyučovania poskytuje plnohodnotné využívanie voľného času MP deťom všetkých stupňov MP (variant A, B, C).

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa výchovného programu „Svet očami detí“. Do obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti je zahrnutá aj práca v záujmových krúžkoch (ručné práce, športový, hudobno-pohybový, harmonizačný, výtvarný krúžok).

ŠKD má zriadených 6 oddelení s priemerným počtom 47 detí, s ktorými pracuje 6 kvalifikovaných vychovávateliek.

 

Personálne zabezpečenie:

Vedúca ŠKD – Mgr. Emília Melková

Vedúca MZ vychovávateliek – Mgr. Emília Melková

1. oddelenie – Janka Horecká

2. oddelenie – Janka Hajašová

3. oddelenie – Mgr. Emília Melková

4. oddelenie – Mgr. Jaroslava Vržďáková

5. oddelenie – Mgr. Romana Ďurneková

6. oddelenie – Mgr. Anna Boková

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 06.30-16.00 hod.

Denný poriadok:

06.30-07.15 – schádzanie sa detí do ŠKD,

07.15-07.45 – pokojné stolové hry v herni,

11.40-13.30 – schádzanie detí do jednotlivych oddelení,

– rekreačná a oddychová činnosť, hygiena, obed,

13.30-13.45 – ústna hygiena, relaxácia,

13.45-14.30 – príprava na vyučovanie, didaktické hry,

14.30-15.30 – záujmová činnosť, streda – zaujmový kružok,

15.30-16.00 – pobyt vonku, spoločenské hry, sebaobslužné činnosti – poriadok v herni,

– odchod detí domov.

 

Poplatok za ŠKD: mesačne 6,50 eur, v prípade sociálnej odkázanosti 3,25 eur mesačne (platné od 1.2.2018).