Školský klub detí

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Spojenej školy, J. Vojtaššáka 13, ktorú navštevujú  deti s mentálnym postihnutím, deti s viacnásobným postihnutím, pričom MP je dominantné alebo deti s autizmom. ŠKD nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť Spojenej školy a v čase mimo vyučovania poskytuje plnohodnotné využívanie voľného času MP deťom všetkých stupňov MP (variant A, B, C) a deťom s autizmom.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa výchovného programu “Svet očami detí”. Do obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti je zahrnutá aj práca v záujmových krúžkoch (ručné práce, športový, hudobno-pohybový, harmonizačný, výtvarný krúžok).

ŠKD má zriadených 6 oddelení s priemerným počtom 41 detí, s ktorými pracuje 6 kvalifikovaných vychovávateliek.

 

 

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 07.00-16.00 hod.

 

Denný poriadok v ŠKD

 

07:00 – 07:45     Príchod do ŠKD, voľné hry, rozhovory /ranný klub/

11:40 – 12:35     Príchod detí do oddelenia, príprava na obed, hygiena

11:50 – 13:25     Kultúra stolovania pri obede/podľa rozvrhu hodín/

13:25 – 13:45     Oddychová činnosť

13:45 – 14:30     Tematická oblasť výchovy

14:30 – 15:00     Vzdelávacia činnosť, didaktické hry

15:00 – 15:30     Pobyt vonku, rekreačná činnosť

15:30 – 16:00     Spontánne hry detí, upratanie stretávacieho klubu

 

Poplatok za ŠKD: mesačne 9,00 eur, v prípade sociálnej odkázanosti 4,50 eur mesačne (platné od 1.9.2023).