Výchovné poradenstvo

Nebuď otrok drog

 

Profesionálna orientácia žiakov

Voľba povolania je   v    živote   každého   človeka   jedným z   dôležitých   medzníkov v  procese vývinu. Z voľby  profesie sa   neskôr  buduje    určitá   profesionálna   pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt.

V  súvislosti s voľbou povolania u žiaka s mentálnym postihnutím by sme si mali položiť minimálne dve otázky:
O aké povolanie má žiak  záujem…..?
Na aké povolanie má predpoklady……………?

V ideálnom prípade by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov,  ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti.

Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.

Profesionálna orientácia žiakov s mentálnym postihnutím
Dôležitou úlohou v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnych základných  školách  je profesionálna orientácia žiakov. Ide tu o skúmanie dispozícií, záujmov a motívov žiakov. Na základe získaných poznatkov sa mladý človek zámerne výchovne ovplyvňuje tak, aby výsledkom profesionálnej orientácie bola relatívne čo najvhodnejšia voľba povolania, na jej základe čo najvhodnejšia profesionálna príprava, čo je základným predpokladom sociálnej integrácie týchto jedincov.

Profesionálny vývin sa začína predprofesionálnou prípravou, ktorá sa časovo lokalizuje do obdobia, počas ktorého jedinec navštevuje špeciálnu základnú školu.

Úlohou tejto etapy je poskytnúť žiakom základné poznatky, školské spôsobilosti /čítanie, písanie a počítanie/, zručnosti a návyky, ako ich aj profesionálne orientovať tak, aby napriek ich evidentnej psychickej, biologickej a sociálnej nezrelosti, boli schopní voliť si relatívne najprimeranejšie povolanie.

Na túto etapu nadväzuje etapa profesionálnej prípravy. Táto sa uskutočňuje iba v odborných učilištiach, opakujem, iba v odborných učilištiach. Pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa vzdelávajú podľa variantu A, je určené odborné učilište. Pre žiakov vzdelávaných podľa variantu B a C je určená praktická škola. Žiaci B a C variantu si môžu ukončiť PŠD (povinnú školskú dochádzku) – teda desiaty rok PŠD aj v špeciálnej základnej škole. (§ 22, zákon č. 245/2008). Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím  môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v špeciálnej základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

Odborný výcvik sa okrem školy môže realizovať aj u iných právnických či fyzických subjektov.  Ide o rozšírenie všeobecnovzdelávacích poznatkov, o poskytnutie potrebných teoreticko-odborných poznatkov zo zvolenej profesie, o osvojenie profesionálnych pohybov, úkonov a operácií potrebných pre praktický výkon povolania spojených s náležitými profesionálnymi návykmi a postojmi.
Správna voľba povolania je predpokladom dobrého uplatnenia sa v súťaži na trhu pracovných síl.
Každá inštitúcia – odborné učilište, praktická škola si na profesionálnu prípravu kladie požiadavky. Na ich splnenie musí mať jedinec určité predpoklady – dispozície. Tieto potom OU, PŠ hodnotia v rámci poznávacích diagnostických aktivít.

Voľba povolania bude relatívne úspešná, ak väčšina súčastí procesu profesionálnej orientácie je v súlade. Ide najmä o súlad požiadaviek vyplývajúcich z profesie a z individuálnych dispozícií postihnutého jedinca. Požiadavky sa spravidla týkajú školských vedomostí, psychických predpokladov, zdravotného stavu (napr. požiadavky na orgánové systémy), na motoriku – jemnú, hrubú, vizuomotorickú koordináciu, zmyslové orgány – zrak, sluch.

Ďalším faktorom sú predstavy jedinca o budúcom povolaní. Ak si uvedomíme, že dieťa v čase profesionálnej orientácie a následnej voľby povolania je psychicky, ale i sociálne nie celkom zrelé, je jednoznačné, že špeciálny pedagóg vo funkcií triedneho učiteľa či poradcu pre voľbu povolania má mimoriadne zodpovedné poslanie. Toto poslanie spočíva v sústavnom poznávaní individuálnych predpokladov jedinca pre profesionálnu prípravu, v poskytovaní výstižných informácií o profesiách, o ktoré žiak javí záujem, o cieľavedomom vedení k sebapoznávaniu a k sebahodnoteniu žiaka tak, aby reálne odhadoval svoje predpoklady na želanú profesiu.
Osobitný význam má včasné rozpoznanie možných kontraindikácií, ktoré by mohli čiastočne alebo úplne znemožniť profesionálnu prípravu, či uplatnenie sa v určitých povolaniach. Predovšetkým tu ide o zdravotné požiadavky napr. alergie sú kontraindikáciou pre celý rad pracovných činností, kde sa môže vyskytovať kontakt s alergénom – látkou vyvolávajúcou alergiu  (u maliarov, natieračov, ktorí pracujú so syntetickými farbami a pod.) alebo závraty, porucha rovnováhy pri prácach, ktoré sa vykonávajú vo výškach a pod.
Treba zohľadniť aj súčasný právny stav, mám na mysli nový školský zákon č. 245/2008 Z. z., ktorý zo svojho znenia vypustil uhrádzanie stravného u žiakov, ktorí sú sociálne odkázaní. Preto pri voľbe povolania treba zohľadniť aj vzdialenosť odborného učilišťa od bydliska žiaka kvôli finančným  možnostiam rodiny pri internátnom ubytovaní.

Profesionálna orientácia vrcholí voľbou povolania. Po nej nasleduje profesionálna príprava. Vhodná profesionálna príprava je základným predpokladom pre pracovnú integráciu jedinca do spoločnosti.

Záujem postihnutých detí o povolanie je potrebné vzbudiť a rozvíjať. Ak sa vytváranie záujmov o budúce povolanie živelne vyvíja, dieťa sa neskôr môže cítiť sklamané. Nemôže sa vzbudzovať záujem o náročné alebo neprimerané povolanie, vzhľadom na postihnutie. Pri voľbe povolania je potrebné vychádzať z adekvátnych možností a schopností dieťaťa, aby neskôr pracovná činnosť nezhoršovala a nekomplikovala celkový stav postihnutého. Naopak, práca má byť prirodzenou a stálou pracovnou rehabilitáciou, aby pomáhala udržiavať a poprípade aj zlepšovať dané postihnutie.

Čo hovorí zákon č. 245/2008 o praktickej škole a odbornom učilišti?
§ 99
Praktická škola
(1) Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.
(2) V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie.
(6) Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.
§ 100
Odborné učilištia
(1) Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.
(2) V odborných učilištiach je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie.
(4) Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na
a) zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
b) zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
c) vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
(5) Odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby.
§ 101
Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy
(1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.
(2) Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

ZOZNAM   ODBORNÝCH  UČILÍŠŤ A PRAKTICKÝCH  ŠKÔL V ŽILINSKOM  KRAJI

Odborné učilište

Praktická škola

Odborné učilište internátne

Odborné učilište a Praktická škola

Odborné učilište internátne a Praktická škola

Odborné učilište

Odborné učilište

Praktická škola

Fatranská

Jašíkova

Murgašova

Mila Urbana

J. Alexyho

Scota Viatora

Stavbárska

P. Mudroňa

010 08 Žilina

023 54 Turzovka

024 01 Kysucké Nové Mesto

029 01 Námestovo

031 01 Liptovský Mikuláš

034 01 Ružomberok

036 80 Martin

036 01 Martin

 

 

ZOZNAM  ODBORNÝCH  UČILÍŠŤ  A PRAKTICKÝCH  ŠKÔL V  TRENČIANSKOM  KRAJI

Praktická škola

Odborné učilište internátne

Praktická škola

Praktická škola internátna

Praktická škola

Odborné učilište a Praktická škola

Odborné učilištie pri Reedukačnom centre

 

Sídl. SNP

Hviezdoslavova

Ľ. Stárka

M. R. Štefánika

Úzka

Nábrežie J. Kalinčiaka

Chalmovská

 

017 01 Považská Bystrica

018 63 Ladce

911 05 Trenčín

914 01 Trenčianska Teplá

971 01 Prievidza

971 04 Prievidza

972 45 Bystričany

 

Ponuka aktuálych učebných odborov v Trenčianskom a Žilinskom kraji pre školský rok 2012/201 tu.

Stručný postup  v oblasti profesionálnej orientácie a pri voľbe povolania v špeciálnej základnej škole:

 1. 5. – 8. ročník ŠZŠ – pozorovanie žiaka, diagnostikovanie, rozvíjanie vedomostí, zručností, poskytovanie  informácií žiakovi aj rodičom.
 2. V apríli až júni ôsmeho ročníka sa realizujú intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi o odborných učilištiach a učebných odboroch (ďalej OU, UO).
 3. Žiak si v júni ôsmeho ročníka ŠZŠ so súhlasom rodičov vyberie predbežné OU, UO.
 4. Posledný júnový týždeň cez program Proforient posielame internetovou poštou Prihlášky – predbežný záujem do ŠVS –LM (Školské výpočtové stredisko – Liptovský Mikuláš).
 5. V 9. ročníku realizujeme exkurziu do OU, prednáška zamestnancov OU ( obyčajne príde s prezentáciou školy výchovná poradkyňa a hlavná majsterka odborného výcviku).
 6. Ďalej sa postupuje podľa harmonogramu ŠVS-LM.
 7. V deviatom ročníku je možné predbežný záujem žiakov ešte zmeniť.
 8. Prvý marcový týždeň tlačíme prihlášky, ktoré sú potvrdené  školou, ďalej obsahujú potvrdenie o zdravotnom stave žiaka od detského lekára (zabezpečí rodič), vyjadrenie triedneho učiteľa.
 9. Prvý aprílový týždeň – export prihlášok s kompletnou dokumentáciou do odborného učilišťa.
 10. Odborné učilište alebo praktická škola písomne pozve zákonného zástupcu s dieťaťom na prijímacie konanie, ktoré sa podľa zákona môže realizovať formou prijímacích skúšok alebo prijímacieho pohovoru, ktoré sa spravidla koná prvý májový týždeň.
 11. Výchovná poradkyňa vytlačí vyplnený Zápisný lístok, ktorý je opečiatkovaný školou a dá ho zákonnému zástupcovi, ktorý ho vezme na prijímacie konanie a odovzdá škole, kde príjmu jeho dieťa na ďalšie štúdium.
 12. Zákonnému zástupcovi príde poštou Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.
 13. Špeciálna základná škola je tiež o prijatí informovaná.

Informácie o odborných učilištiach, učebných odboroch a praktických školách je možné získať na webových sídlach odborných učilíšť a praktických škôl, alebo u výchovnej poradkyne v škole, ktorú dieťa navštevuje.

Pripravila: PaedDr. Oľga Uhliariková – výchovná poradkyňa ŠZŠ J. Vojtaššáka 13, Žilina.