Špeciálno-pedagogická starostlivosť

Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V centre nášho záujmu je:

 • komplexná špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením so zameraním na určenie silných a slabých stránok dieťaťa, možností ďalšieho rozvoja
 • diagnostika psychomotorického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa – určenie aktuálnej úrovne pohybových, motorických, kognitívnych a sociálnych zručností a schopností, školských vedomostí a zručností
 • rané (včasné) špeciálnopedagogické poradenstvo pre rodiča dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom
 • posúdenie prítomnosti autistických prejavov v správaní dieťaťa s následným odporúčaním na komplexné vyšetrenie u pedopsychiatra a klinického psychológa
 • posudzovanie školskej zrelosti u detí, príprava na vstup do školy, psychologické poradenstvo v procese voľby povolania a prípravy na povolanie
 • navrhovanie optimálneho spôsobu zaškolenia dieťaťa, odporúčanie k prípadnej integrácii dieťaťa, rediagnostika a prehodnocovanie priebehu zaškolenia, formy integrácie
 • špeciálnopedagogická intervencia vzhľadom na individuálne potreby dieťaťa/žiaka využívajúc rôzne stimulačné programy (štruktúrované učenie, formy augmentatívnej a alternatívnej komunikácie)
 • navrhovanie optimálneho spôsobu zaškolenia dieťaťa, odporúčanie k prípadnej integrácii dieťaťa, špeciálnopedagogická rediagnostika a prehodnocovanie priebehu zaškolenia, formy integrácie
 • v rámci špeciálnopedagogických edukácií, reedukácií, cvičení – zameranie sa na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky dieťaťa, grafomotoriky, zmyslového vnímania, kognitívnych procesov, vizuomotoriky, sociálnej komunikácie a správania
 • poradenstvo a konzultácie pre rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa/žiaka v oblasti výchovy a edukácie
 • spolupráca a pomoc s učiteľmi pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiaka

Spoločným zámerom špeciálnej pedagogiky a poradenskej psychológie sú otázky edukácie žiakov, ktorých štruktúra intelektových schopností je atypická a potrebujú špeciálne vedenie. Spolupráca obidvoch disciplín je veľmi úzka, dopĺňajúca sa. Špeciálna pedagogika prostredníctvom svojich metód realizuje nápravu tých vývojových porúch a odchýlok, ktoré boli diagnostickým postupom u psychológa odhalené.

 

Kde sa môžu vzdelávať deti a žiaci s mentálnym postihnutím?

 • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím  (tu má dieťa do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety podľa stupňa mentálneho postihnutia)
 • v špeciálnej triede pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
 • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo žiaka primerané jemu potrebné podmienky (podmienkou je, že škola musí mať školského špeciálneho pedagóga).

Školská dochádzka je povinná a je desaťročná. Pokiaľ Vaše dieťa bolo v špeciálnej základnej škole 9 rokov a má menej ako 16 rokov musí chodiť ešte jeden rok do odborného učilišťa alebo praktickej školy. V prípade, že sa jedná o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, môže chodiť do 10. ročníka špeciálnej základnej školy.

Dieťa navštevujúce špeciálnu základnú školu má po jeho skončení možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na odbornom učilišti alebo v praktickej škole. Najbližšie odborné učilište sa nachádza  v Žiline na Fatranskej ulici, a potom v Kysuckom Novom Meste na Murgašovej ulici. Praktická škola je v Žiline, v Žiline – Bánovej aj Kysuckom Novom Meste.

Výmenný obrázkovo-komunikačný systém (VOKS)

V rámci špeciálno-pedagogickej intervencie pracujeme s deťmi/klientmi aj prostredníctvom stimulačného programu VOKS. Cieľom systému VOKS je rýchle získanie komunikačných zručností dieťaťa/klienta, vedie ho/ich k nezávislosti. Ide o spôsob naučiť dieťa/klienta ako komunikovať a aj prečo komunikovať. Prostredníctvom VOKSu sú deti/klienti vedené/í k používaniu symbolov ku komunikácii.  Komunikačný systém VOKS je určený pre klientov s diagnózou pervazívna vývinová porucha (PAS). Úspešne sa využíva aj u detí/klientov s inými diagnózami ako sú: Downov syndróm, detská mozgová obrna (DMO), afázia príp. ťažké formy afázie a iné. 

Výhody komunikačného systému VOKS: 

 • motivuje deti/klientov učiť sa tomuto systému ( deti/klienti dostávajú presne to, čo chcú), je rýchlo osvojiteľný
 • deti/klienti sú samé/i iniciátormi komunikácie (prestávajú byť závislé/í na výzvach ostatných)
 • redukuje nevhodné správanie
 • je dobre využiteľný v školskom prostredí, v domácom prostredí aj na verejnosti

Začať pracovať s dieťaťom pomocou systému VOKS je možné v každom veku.