Naše služby

Prioritné činnosti:

Depistáž – včasné vyhľadávanie a podchytenie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika

Intervencia a poradenstvo – so zameraním na:

 • včasnú stimuláciu detí s vývinovým zaostávaním alebo s postihnutím
 • individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť
 • logopedickú starostlivosť
 • rehabilitačnú starostlivosť
 • liečebno-pedagogickú starostlivosť
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • stimulačné programy pre deti predškolského veku
 • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
 • komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách
 • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami
 • poradenskú činnosť v otázkách formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými problémami
 • prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť

Fyzioterapia

Rehabilitačná starostlivosť

V našej škole a škôlke sa o Vaše deti stará aj kvalifikovaný fyzioterapeut.

V čom spočíva táto starostlivosť?

Je zameraná na RELAXÁCIU a CVIČENIE.

RELAXÁCIA: využívame masáž ,bazálnu stimuláciu a relaxáciu na fitloptách.

Masáž je zostavou veľmi jemného a citlivého masírovania detského tela. K zvláčneniu pokožky používame oleje (olivové) , za účelom uvolnenia a prehĺbenia relaxácie púšťame relaxačnú hudbu. Masáž stimuluje a zlepšuje krvný obeh, čo ovplyvňuje činnosť orgánov a rozvoj všetkých tkanív, zlepšuje dýchanie, celý organizmus sa dobre okysličuje, posilňujú sa hrudné svaly a správne držanie tela.

CVIČENIE: sa prispôsobuje potrebám rehabilitovaných detí.

Pri DMO (detská mozgová obrna), CTP (centrálna tonusová porucha) a Downovom syndróme využívame:

Bobatov concept – ktorý pri cvičení potláča abnormálne postojové a pohybové reakcie oslabuje vplyv abnormálnych reflexov a navodzuje, pokiaľ je to možne normálny svalový tonus .

Pri CHDT (chybné držanie tela) kde treba posilniť oslabené svalstvo a vyťahovať skrátené svalstvo, využívame cvičenie podľa doktora Smíška – SM systém, senzomotorickú stimuláciu- cvičenie na nestabilnej ploche, fitlopty.

Kontakt: Dipl. fyzioterapeut Miriam Sanigová, sanigova@szsza.sk