Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Vážení rodičia a klienti,

v súvislosti s pandémiou Covid-19 je vstup do nášho Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) možný iba pri dodržiavaní prísnych protiepidemických opatrení a to: fyzicky zdravý klient s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa). Pri vstupe do CŠPP sa vypisuje tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka.             Kolektív CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) je zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, logopedickú, poradenskú, rehabilitačnú, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor odborných intervencií deťom a žiakom so zdravotným, telesným a mentálnym postihnutím vrátane detí s oneskoreným psychomotorickým vývinom, s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Cieľová skupina klientov

 • s oneskoreným psychomotorickým vývinom
 • s mentálnym postihnutím
 • s telesným postihnutím
 • s viacnásobným postihnutím
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm

Prioritné činnosti našej poradne

 • rané (včasné) psychologické poradenstvo pre rodiča dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom a následná stimulácia dieťaťa formou vhodných terapií
 • komplexná špeciálno – pedagogická diagnostika, špeciálno-pedagogická terapia
 • komplexná psychologická diagnostika
 • posudzovanie školskej zrelosti, stimulačné programy zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych schopností a emocionálnych zručností pre deti predškolského veku, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou
 • psychologické poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami, v otázkach formovania partnerských vzťahov
 • psychologické konzultácie a poradenstvo pre zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogických zamestnancov a iných záujemcov
 • individuálna logopedická diagnostika, logopedická terapia
 • individuálna terapia metódou VOKS (výmenný obrázkový komunikačný systém)
 • možnosť využívať v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa metódu – TEACCH program
 • individuálna a skupinová snoezelen terapia
 • fyzioterapia (Bobath koncept)
 • bežná rehabilitačná starostlivosť
 • prednášky, školenia, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť
Všetky služby poskytované v našom CŠPP sú bezplatné ! 

Rané (včasné) poradenstvo je zamerané na podporu a pomoc pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ktorého psychomotorický vývin je oneskorený, príp. špecifický! Signály oneskoreného vývinu sa nesmú podceňovať a dieťaťu je potrebné venovať maximálnu pozornosť. Odporúčame včasnú diagnostiku psychomotorického vývinu dieťaťa a riadenie sa pokynmi lekárov a odborníkov. Dôležitá je včasná, správna a cielená intervencia!

„Podávame pomocnú ruku pre primeraný rozvoj osobnosti a zdravia Vášho dieťaťa.“

 

 • Vaše dieťa sa nevyvíja primerane svojmu fyzickému veku? Čo je to oneskorený psychomotorický vývin? Aké sú možné príčiny vzniku a príznaky oneskoreného psychomotorického vývinu? Čo môžem ako rodič pre svoje dieťa urobiť?

Bližšie informácie k tejto téme, a mnoho iných, nájdete v našej sekcii Metodické materiály pre rodičov a pedagógov (klikni sem).

Som záujemca o služby v CŠPP pre moje dieťa, ako mám postupovať?

  • Objednávanie klientov je možné telefonicky alebo emailom v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.
  • Fyzioterapeutické služby poskytujeme v nadväznosti na základnú lekársku diagnózu dieťaťa a to na odporúčanie lekára (nutné priniesť so sebou spolu so zdravotnou dokumentáciou dieťaťa). Potrebné je vypísanie informovaného súhlasu, žiadosti o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosti o vyšetrenie/intervenciu (tlačivá dostupné na našej web stránke).
  • Na komplexnú psychologickú diagnostiku dieťaťa, žiaka je potrebné priniesť jeho zdravotnú dokumentáciu, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (psychiater, neurológ a pod. – ak dieťa  bolo v starostlivosti týchto odborníkov) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu.
  • Na komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť dieťaťa/žiaka je potrebné priniesť jeho zdravotnú dokumentáciu, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (psychiater, neurológ a pod. – ak dieťa bolo v starostlivosti týchto odborníkov), vyplnenú pedagogickú charakteristiku diet’aťa/žiaka (tlačivo dostupné na našej web stránke), školské zošity žiaka (na pozretie pre odborného zamestnanca) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu (tlačivo dostupné na web stránke).
  • Na logopedickú intervenciu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/žiaka, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (neurológ, pediater a pod. – ak dieťa/žiak bol v starostlivosti týchto odborníkov), spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu (tlačivo dostupné na web stránke).
  • Záujemca o poradenstvo a konzultácie ohľadom ponúkaných terapií – v  závislosti od povahy a charakteru ťažkostí, problémov týkajúcich sa dieťaťa/žiaka, s ktorým prichádzate na konzultáciu je potrebné si priniesť najnovšie záznamy z odborných vyšetrení, ktoré dieťa/žiak absolvovalo (neurológ, psychiater, pediater a pod.- ak sú k dispozícií ) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o intervenciu (tlačivo dostupné na web stránke).

Personálne obsadenie

 • Mgr. Lucia Garbierová – zástupkyňa CŠPP – psychológ, snoezelen terapeut
 • Mgr. Margaréta Huljaková – špeciálny pedagóg: psychopéd, somatopéd, logopéd
 • Mgr. Adriana Hnitková – špeciálny pedagóg: psychopéd, terapia VOKS
 • Mgr. Kristína Nemčková – špeciálny pedagóg: psychopéd
 • Miriam Sanigová – diplomovaný fyzioterapeut

Kontakt

Telefón: 0914/ 306 632

Email: cspp@szsza.sk

 • Mgr. Lucia Garbierová – garbierova@szsza.sk
 • Mgr. Margaréta Huljaková – huljakova@szsza.sk
 • Mgr. Adriana Hnitková – hnitkova@szsza.sk
 • Mgr. Kristína Nemčková – nemckova@szsza.sk
 • Miriam Sanigová – sanigova@szsza.sk

Adresa: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina