Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vážení klienti,

CŠPP bude od 01. 06. 2020 pracovať v obmedzenom režime. Urgentní klienti sa môžu objednávať telefonicky. Vstup do zariadenia je možný iba pri dodržiavaní prísnych protiepidemiologických opatrení a to: fyzicky zdravý klient s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos+ústa).

Do 01. 06. 2020 máte aj naďalej v rámci aktuálne obmedzeného režimu v súvislosti s koronavírusom prístup k niektorým našim poradenským a krízovým službám. Sme pre Vás dostupní v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0914/30 66 32, na maili cspp(a)szsza.sk alebo v prípade potreby môžete využiť možnosť online video-konzultácie cez Zoom (po telefonickej/mailovej dohode). K dispozícii sú pre vás špeciálni pedagógovia, logopéd, psychológ a fyzioterapeut.

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor odborných intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Prioritne sa zameriava  na deti raného, predškolského a školského veku s cieľom včasnej diagnostiky a prevencie.

 

Personálne obsadenie:

špeciálny pedagóg

logopéd

psychológ

diplomovaný fyzioterapeut

masér

sociálny pracovník

 

Cieľová skupina klientov:

mentálne postihnutie

telesné postihnutie

narušená komunikačná schopnosť – poruchy reči

pervazívne vývinové poruchy – autizmus

viacnásobné postihnutie

 

Zameranie:

raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov

raná starostlivosť od 3 do 6 rokov

predškolská príprava

integrácia v materskej škole

integrácia v základnej škole

ďalšia príprava na povolanie