Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Oznam:

Aktuálne odborná logopedická starostlivosť v našom CŠPP dočasne neprebieha z personálnych dôvodov. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Nová terapeutická miestnosť v priestoroch CŠPP

V priestoroch Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) sa zrekonštruovala terapeutická miestnosť. Za úspešnú realizáciu ďakujeme v prvom rade Rodičovskému združeniu, ktoré iniciovalo verejnú zbierku, taktiež súkromnej spoločnosti Reinoo a.s. za poskytnutú priamu finančnú pomoc a podporu. Stavebné a inštalatérske práce zabezpečili v rámci odborného výcviku študenti Spojenej školy internátnej na Fatranskej ulici v Žiline. Všetkým žiakom patrí veľké ďakujem za ich vynaložené úsilie. Slávnostné otvorenie terapeutickej miestnosti sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2021 za prítomnosti riaditeľa odboru školstva Okresného úradu Žilina Dušana Galbavého, riaditeľky SŠI na Fatranskej ulici v Žiline Márie Valjaškovej, Mária Šujanského, v zastúpení konateľa spoločnosti Milana Dubeca a vedenia našej školy. Vzniknuté priestory a nové materiálne vybavenie umožnia zamestnancom poradne zabezpečiť skvalitnenie terapeutických intervencií u detí s rizikovým vývinom, s diagnózou autizmus, ako aj u detí s rozličnými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme!

Vedenie školy a kolektív CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) je zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, logopedickú, poradenskú, rehabilitačnú, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor odborných intervencií deťom a žiakom so zdravotným, telesným a mentálnym postihnutím vrátane detí s oneskoreným psychomotorickým vývinom, s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Prioritné činnosti našej poradne – Cieľová skupina klientov

 • s oneskoreným psychomotorickým vývinom
 • s mentálnym postihnutím
 • s telesným postihnutím
 • s viacnásobným postihnutím
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm
 • rané (včasné) psychologické poradenstvo pre rodiča dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom a následná stimulácia dieťaťa formou vhodných terapií
 • komplexná špeciálno – pedagogická diagnostika, špeciálno-pedagogická edukácia, reedukácia
 • komplexná psychologická diagnostika
 • posudzovanie školskej zrelosti, stimulačné programy zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych schopností a emocionálnych zručností pre deti predškolského veku, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou
 • psychologické poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami, v otázkach formovania partnerských vzťahov
 • psychologické konzultácie a poradenstvo pre zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogických zamestnancov a iných záujemcov
 • individuálna logopedická intervencia (edukácia, reedukácia, cvičenia)
 • individuálna terapia metódou VOKS (výmenný obrázkový komunikačný systém)
 • možnosť využívať v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa metódu – TEACCH program
 • individuálna a skupinová snoezelen terapia
 • fyzioterapia (Bobath koncept)
 • bežná rehabilitačná starostlivosť
 • prednášky, školenia, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť
Všetky služby poskytované v našom CŠPP sú bezplatné ! 

Rané (včasné) poradenstvo je zamerané na podporu a pomoc pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ktorého psychomotorický vývin je oneskorený, príp. špecifický! Signály oneskoreného vývinu sa nesmú podceňovať a dieťaťu je potrebné venovať maximálnu pozornosť. Odporúčame včasnú diagnostiku psychomotorického vývinu dieťaťa a riadenie sa pokynmi lekárov a odborníkov. Dôležitá je včasná, správna a cielená intervencia!

„Podávame pomocnú ruku pre primeraný rozvoj osobnosti a zdravia Vášho dieťaťa.“

 

 • Vaše dieťa sa nevyvíja primerane svojmu fyzickému veku? Čo je to oneskorený psychomotorický vývin? Aké sú možné príčiny vzniku a príznaky oneskoreného psychomotorického vývinu? Čo môžem ako rodič pre svoje dieťa urobiť?

Bližšie informácie k tejto téme, a mnoho iných, nájdete v našej sekcii Metodické materiály pre rodičov a pedagógov (klikni sem).

Som záujemca o služby v CŠPP pre moje dieťa, ako mám postupovať?

  • Objednávanie klientov je možné telefonicky alebo emailom v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.
  • Fyzioterapeutické služby poskytujeme v nadväznosti na základnú lekársku diagnózu dieťaťa a to na odporúčanie lekára (nutné priniesť so sebou spolu so zdravotnou dokumentáciou dieťaťa). Potrebné je vypísanie informovaného súhlasu, žiadosti o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosti o vyšetrenie/intervenciu (tlačivá dostupné na našej web stránke).
  • Na komplexnú psychologickú diagnostiku dieťaťa, žiaka je potrebné priniesť jeho zdravotnú dokumentáciu, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (psychiater, neurológ a pod. – ak dieťa  bolo v starostlivosti týchto odborníkov) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu resp. žiadosť o rediagnostické vyšetrenie (tlačivá dostupné na web stránke).
  • Na komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť dieťaťa/žiaka je potrebné priniesť jeho zdravotnú dokumentáciu, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (psychiater, neurológ a pod. – ak dieťa bolo v starostlivosti týchto odborníkov), vyplnenú pedagogickú charakteristiku diet’aťa/žiaka (tlačivo dostupné na našej web stránke), školské zošity žiaka (na pozretie pre odborného zamestnanca) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu resp. žiadosť o rediagnostické vyšetrenie (tlačivá dostupné na web stránke).
  • Na logopedickú intervenciu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/žiaka, najmä najnovšie záznamy z odborných vyšetrení (neurológ, pediater a pod. – ak dieťa/žiak bol v starostlivosti týchto odborníkov), spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie do CŠPP a žiadosť o vyšetrenie/intervenciu (tlačivo dostupné na web stránke).
  • Záujemca o poradenstvo a konzultácie ohľadom ponúkaných terapií (edukácii, reedukácií, psychagogiky) – v  závislosti od povahy a charakteru ťažkostí, problémov týkajúcich sa dieťaťa/žiaka, s ktorým prichádzate na konzultáciu je potrebné si priniesť najnovšie záznamy z odborných vyšetrení, ktoré dieťa/žiak absolvovalo (neurológ, psychiater, pediater a pod.- ak sú k dispozícií ) spolu s vyplneným tlačivom – informovaný súhlas, žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP a žiadosť o intervenciu (tlačivo dostupné na web stránke).

Personálne obsadenie

 • Mgr. Margaréta Huljaková – zástupkyňa CŠPP, špeciálny pedagóg
 • Mgr. Kristína Nemčková – špeciálny pedagóg
 • PhDr. Jana Michaláková – psychológ
 • Miriam Sanigová – diplomovaný fyzioterapeut

Kontakt

Telefón: 0914/ 306 632

Email: cspp@szsza.sk

 • Mgr. Margaréta Huljaková – huljakova@szsza.sk
 • Mgr. Kristína Nemčková – nemckova@szsza.sk
 • PhDr. Jana Michaláková – michalakova@szsza.sk
 • Miriam Sanigová – sanigova@szsza.sk

Adresa: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina