Preventívny program KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

V tomto školskom roku sa program KOZMO realizuje v 1. a 2. ročníku. Je to komplexný program pre preventívnu prácu zameranú proti násiliu. Využíva zážitkové aktivity, ktoré rozvíjajú sociálne kompetencie detí. Pozitívne stimuluje rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie, so zameraním sa na adekvátnu komunikáciu, efektívnu kooperáciu a veku primeranú empatiu. Veľmi hravo a citlivo otvára s deťmi témy inakosti, posmievania, šikany, kyberšikany, agresie, ale aj vyčleňovania z kolektívu a ďalších mnohých násilných situácií, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Program KOZMO rozvíja empatiu, súcit, vzájomnú spoluprácu, ako aj emocionálnu inteligenciu detí a vedie k tolerancii.