Prípravný ročník

V školskom roku 2021/2022 otvárame PRÍPRAVNÝ ROČNÍK . V prípravnom ročníku sa vzdelávajú  deti so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, choré alebo zdravotne oslabené, deti s vývinovými poruchami a poruchou správania. Cieľom je pripraviť ich na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej základnej škole.

Prípravný ročník v našej škole je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím a pre žiakov s autizmom.

Denný režim a rozvrh v prípravnom ročníku je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali zmysluplne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

Prípravný ročník je zameraný na plynulý prechod od hravého zamestnania doma, resp. v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní.

V triede  môže byť najmenej 4 a najviac 8 detí.

Deti môžu v poobedňajších hodinách navštevovať školský klub(za určitých podmienok).

V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na stránke školy a elektronickú prihlášku TU.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. mája 2021.

K zápisu dieťaťa do prípravného ročníka potrebujete:

Závery diagnostických vyšetrení vykonaných v CŠPP – špeciálny pedagóg, psychológ.