Prípravný ročník – Bulletin

 

Špeciálna základná škola s materskou školou, Vojtaššáka 13,  Žilina

 

____________________________________________________________________

PRÍPRAVNÝ   ROČNÍK

„Prípravný ročník je náročnejší ako škôlka,

no hravejší ako škola.“

1.

ČO JE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK?

Prípravný ročník je medzičlánok medzi materskou školou a 1. ročníkom školy.
Prípravný ročník je definovaný v § 97 ods. 3 školského zákona: „Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k),
ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov,
nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b).
Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.”
Vzdelávajú sa podľa ŠKVP pre prípravný ročník.

PRE KOHO JE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK? 

V prípravnom ročníku sa vzdelávajú  deti so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím,
choré alebo zdravotne oslabené, deti s vývinovými poruchami a poruchou správania.
Cieľom je pripraviť ich na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej základnej škole.
Denný režim a rozvrh v prípravnom ročníku je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali,
no mali zmysluplne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.
Prípravný ročník je zameraný na plynulý prechod od hravého zamestnania doma, resp. v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní.
Je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím a pre žiakov s autizmom.

ČO V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU ROBÍME?

V príjemnej atmosfére  dieťa hravou formou nabieha na školský systém, zvyká si na školské povinnosti v prostredí  kamarátov, hračiek a hier.
Činnosť na vyučovaní nie je prísne členená, ale vyučujúci ju flexibilne prispôsobuje potrebám detí a cieľom, ktoré práve sleduje.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK JE NÁROČNEJŠÍ AKO ŠKÔLKA, NO HRAVEJŠÍ AKO ŠKOLA

OBSAH ČINNOSTÍ V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU JE ZAMERANÝ NA:

 • rozvoj reči a komunikačných schopností dieťaťa
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímania
 • rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, taktilno-kinestetického vnímania,
  prípravu na písanie a prvky výtvarnej výchovy
 • rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv, priestorovej orientácie
 • rozvoj samostatnosti a tvorivosti dieťaťa prostredníctvom pracovného vyučovania

2.

 • rozvoj hrubej motoriky a zdravého telesného vývinu dieťaťa
 • vytváranie správnych medziľudských vzťahov v kolektíve detí
  …  a samozrejme podľa individuálnych potrieb dieťaťa. 

S PRIHLIADNUTÍM NA INDIVIDUÁLNE POTREBY  A JEDINEČNOSŤ DIEŤAŤA MÁME V NAŠEJ ŠKOLE: 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK PRE DETI S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM:

 • multisenzorický rozvoj vo všetkých oblastiach
 • individuálny prístup zabezpečený nižším počtom žiakov v triede s asistenciou
 • cvičenia a rehabilitácie s diplomovaným fyzioterapeutom
 • terapie prispôsobené potrebám dieťaťa – bazálna simulácia, muzikoterapia, biblioterapia, aromaterapia, Snoezelen terapia v špecializovanej Snoezelen miestnosti a exteriérové terapie v Snoezelen záhrade
 • zabezpečenie hygienických potrieb, nácvik sebaobslužných a hygienických návykov
 • individuálny vzdelávací program podľa ŠKVP pre prípravný ročník,

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK PRE DETI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA:

 • štruktúrované  a predvídateľné prostredie, ktoré mu umožní porozumieť svetu (orientovať sa v čase, priestore, vzťahoch)
 • prípravný ročník pre deti s poruchami autistického spektra ponúka špeciálno-pedagogické pôsobenie, špeciálnymi edukačnými metódami, ktorých cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti).
 • individuálny vzdelávací program
 • individuálnu logopedickú intervenciu
 • celodenný rozvoj funkčných komunikačných zručností
 • multisenzorický rozvoj vo všetkých oblastiach
 • celodenné rozvíjanie sociálnych zručností a sociálneho správania
 • špeciálne edukačné metódy
 • štruktúrovanú triedu podľa individuálnych vzdelávacích programov
 • zrakovú a  sluchovú stimuláciu
 • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
 • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky

V triede  môže byť najmenej 4 a najviac 8 detí, aby bolo možné venovať sa každému dieťaťu individuálne.
Deti môžu v poobedňajších hodinách navštevovať školský klub.

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu na stránke  školy.

3.

V prípade, že máte záujem,
aby vaše dieťa
navštevovalo prípravný ročník,
je potrebné najneskôr do 15. mája 2021
podať prihlášku.

Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy pod ikonou
“Prípravný ročník”.

K prihláške je potrebné doložiť diagnostické závery vykonaných v CŠPP – špeciálny pedagóg,  psychológ.

 4.

Na stiahnutie: Prípravný ročník – Bulletin – TU