Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

Stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)

 

Vedúca ŠJ:  Veronika Čerňanová, tel. č. 0914 306 635

Harmonogram ŠJ:

9:00                                    desiata ŠMŠ

11:15 – 11:30                    odber stravy v prípade 1. dňa neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní

11:30 – 14:00                    obed ŠMŠ a ŠZŠ

14:20                                  olovrant ŠMŠ

 

Príspevky na stravovanie

Preddavky na stravovanie

Zákonní zástupcovia detí ŠMŠ, ktoré nemajú nárok na dotáciu, uhrádzajú stanovenú sumu najneskôr do 25. dňa mesiac vopred.

Dotácia

Dotácia je prideľovaná iba deťom predškolského veku a žiakom základnej školy. Podľa podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa Zákona č. 544/2010 Z.z. je dotácia hradená škole iba v prípade, že sa dieťa zúčastní vyučovania.

Zálohová platba 30 €

 • platia ju zákonní zástupcovia iba tých stravníkov, ktorí majú nárok na dotáciu
  • deti predškolského veku
  • žiaci základnej školy
 • uhrádza sa pred nástupom dieťaťa na stravovanie poštovou poukážkou alebo formou internetbankingu
 • odpočíta sa z nej suma:
  • stravnej jednotky v tom prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania a nie je zo stravy odhlásené
  • 0,30 € za jednorázový obal (z hygienických dôvodov je zakázané používať obedáre), pokiaľ si zákonný zástupca chce obed odobrať zo ŠJ
  • zálohová platba bude zúčtovaná a vrátená po ukončení školského roka resp. po odhlásení zo školského stravovania

Stravná jednotka/deň

Dieťa ŠMŠ – desiata, obed, olovrant

Stravná jednotka Dotácia Platba
1,45 € 0 € 1,45 €

 Dieťa predškolského veku ŠMŠ – desiata, obed, olovrant

Stravná jednotka Dotácia Platba
1,45 € 1,20 € 0,25 €

 Žiak  ŠZŠ, 1. stupeň – obed

Stravná jednotka Dotácia Platba
1,15 € 1,20 € 0,00 €

 Žiak  ŠZŠ, 2. stupeň – obed

Stravná jednotka Dotácia Platba
1,23 € 1,20 € 0,03 €

Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v ŠJ

 • odovzdať zápisný lístok
 • uhradiť príspevky na stravovanie:
  • preddavky na stravovanie (deti ŠMŠ)
  • zálohová platba 30 € (deti predškolského veku ŠMŠ, žiaci ŠZŠ)

Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na stravovanie do ŠJ, nemá nárok na dotáciu aj keď sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiak, ktorý nebude prihlásený v ŠJ sa nemôže zapísať ani do Školského klubu detí (družiny), z dôvodu dodržiavania legislatívy.

 Podmienky odhlásenia a prihlásenia stravy

 • u  vedúcej ŠJ: Veronika Čerňanová, tel. č. 0914 306 635
 • minimálne posledný pracovný deň do 14:00 pred odhlasovaným dňom
 • stravu nie je možné odhlásiť alebo prihlásiť ráno ani po víkende alebo po prázdninách.

 Čo robiť v prípade, keď dieťa náhle ochorie a nie je zo stravy odhlásené?

 • Odobrať stravu v jednorázovom balení.
  • Zo zálohovej platby sa odpočíta suma stravnej jednotky dieťaťa a cena jednorázového obalu.
  • Čas stanovený na odobratie stravy je od 11:15 do 11:30, pričom je potrebné nahlásiť sa na vrátnici službukonajúcemu dozoru.
 • Odhlásiť dieťa zo stravy u vedúcej ŠJ na nasledujúce dni. Povinnosťou zákonného zástupcu je prihlásiť dieťa na stravovanie deň vopred do 14:00.
 • Ak si stravu neodoberiete, bude zo zálohy odpočítaná iba suma vo výške stravnej jednotky.

Čo robiť v prípade, že sa dieťa nemôže stravovať zo zdravotných dôvodov v ŠJ?

 • Vypísať zápisný lístok stravníka pre osobité stravovanie.
 • Navštíviť ošetrujúceho lekára (špecialistu), ktorý potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa/ žiaka vyžaduje osobitné stravovanie.
 • Požiadať o preplácanie dotácie na stravovanie za dni, ktoré sa dieťa/žiak zúčastnil vyučovania.

Odkaz na zápisné lístky klikni sem

UPOZORNENIE!

Za kvalitu odobranej stravy zodpovedá po prevzatí zákonný zástupca.