Oznam o začiatku vzdelávania 8. 2. 2021

Milí rodičia,

so zreteľom na ochranu zdravia a minimalizovania premiešavania Vašich detí v skupinách, bude prevádzka školy upravená nasledovne:

  • zákaz vstupu cudzích osôb (aj rodičom) do budovy školy,
  • ranný školský klub detí (ŠKD) nebude, škola bude otvorená od 07,45 hod. (čestné vyhlásenie je dostupné tu: stiahnuť docx, je možné ho vypísať aj priamo pred vchodom do budovy školy,
  • zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu alebo potvrdenie o výnimke,
  • prevádzka ŠKD do 15,00 hod., zmena bude v zložení jednotlivých oddelení ( deti budú v oddeleniach zaradené podľa svojich kmeňových tried), bližšie informácie u p. vychovávateľky. (viď príloha v správe),
  • vyučovanie bude prebiehať iba v kmeňovej triede s triednym učiteľom (upravený rozvrh, bližšie informácie u triedneho učiteľa),
  • prevádzka ŠMŠ bude od 7, 00 hod. do 15, 00 hod.,
  • prosíme dodržiavať epidemické opatrenia

Stravovanie v ŠJ

Prosíme zákonných zástupcov, aby si dieťa/žiaka prihlásili na stravovanie zajtra v piatok 5. 2. 2021 do 14,00 hod vedúcej ŠJ – 0914/306635.

Špecifiká našej školy neumožňujú zamedziť premiešavaniu skupín a zároveň zabezpečiť fungovanie ŠKD pre všetky prijaté deti. Preto Vás chceme požiadať, aby ste pre deti zabezpečili rúška.

V záujme ochrany zdravia všetkých nás na škole, by sme Vás chceli poprosiť o pretestovanie Vášho dieťaťa, ak je to možné. Aj napriek tomu, že to nie je Vašou povinnosťou.

Ďakujeme pekne

O ďalšom fungovaní prevádzky školy po jarných prázdninách (15. 2. 2021 – 19. 2. 2021) Vás budeme informovať.

 

Vedenie školy