Rozhodnutie zriaďovateľa o pokračovaní dištančného vzdelávania

Rozhodnutie zriaďovateľa

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2221/9418: 2 – A1810 z 8. 1. 2021 školské vyučovanie v školách prebieha aj naďalej dištančne, okrem výnimiek uvedených v tomto rozhodnutí.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

 

Náhľad: pdf 

 

Materskú školu a ŠKD môže riaditeľ otvoriť iba pre deti zákonných zástupcov, na ktorých sa vzťahuje uvedená výnimka. V danom prípade je potrebné podať písomnú žiadosť spolu s potvrdeniami preukazujúcimi výnimku.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o spustení uvedených zariadení, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a v obmedzenom režime vzhľadom k pandemickej situácii.

 

vedenie školy