Oznámenie riaditeľa školy 28.1.2022

Oznámenie riaditeľa školy

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina v zmysle
Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/21911:1-A1810 zo dňa
25. novembra 2021 z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 vydáva

oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania
od 28. januára 2022 do 01. februára 2022 v 2. triede ŠMŠ.

Odôvodnenie:

Pedagogický zamestnanec ŠMŠ, ktorý bol v úzkom kontakte so 7 deťmi ŠMŠ oznámil 28.
januára pozitívny výsledok PCR testu.
V triede a u detí, ktoré boli v úzkom kontakte sa na základe podmienok COVID AUTOMATu
nebude uskutočňovať prezenčné vyučovanie, bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

PaedDr. Júlia Mankovičová
riaditeľka školy

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania 28.01.2022 / PDF