Plán práce na január

02. 01.          ÚPSVaR – žiadosť o školské potreby  HN
do 10.01.      Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
14. 01.          Podujatie Krajskej knižnice – u nás v škole
16. 01.          Tvorivé dielne – práca s odpadovým materiálom
20. 01.          Pedagogická rada ŠMŠ
20. 01.          Pedagogická rada ŠZŠ
28. 01.          Voľba člna Rady školy – rodič dieťaťa ŠMŠ

ŠMŠ:
Zimná olympiáda v telocvični – ŠMŠ
Január
Pripraviť podklady k výkazu o školskej a akademickej knižnici (výkaz do 28.02.)
Január
Canisterapia v ŠMŠ

ŠKD:
Pobyt  vonku – sánkovačka, lopárovanie
Január
Snehové stavby