Ponuka na pracovnú pozíciu – fyzioterapeut

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

fyzioterapeut 

Termín nástupu:  11.10.2023 – zástup dlhodobej PN 

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.t. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kvalifikačná podmienka:

 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia
 • bezúhonnosť

Náplň práce:

 • pracovať samostatne a zodpovedať si za odborné a metodické činnosti,
 • poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť uplatňovaním rehabilitačných postupov,
 • poskytovať metodický návod rodičom – ako postupovať pri rehabilitácii dieťaťa v rozsahu svojej zodpovednosti,
 • poskytovať poradenské služby a informácie o možnostiach použitia rehabilitačných pomôcok rodičom postihnutých detí v rozsahu svojej zodpovednosti,

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 860,00 – 1 007,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štrukturovaný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

Podanie žiadosti:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: lapihuskova@ssza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti do: 6.10.2023