Pracovná ponuka – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

asistent učiteľa

Termín nástupu:  1.9.2024

 Pracovné podmienky :   pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • Úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
 • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce

 • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
 • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
 • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 1108,0 – 1240,00 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: lapihuskova@ssza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do   25.6.2024