Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Špeciálny pedagóg v centre špeciálno-pedagogického poradenstva

 Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

Špeciálny pedagóg v centre špeciálno-pedagogického poradenstva         

Termín nástupu:  1.9.2021

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 11 k vyhláške 1/2020 Z.z.
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, alebo učiteľa v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 11 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky, diagnostiky, terapií, poradenstva (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
 • vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
 • poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Platové podmienky: min.1064,50 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v  závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
kontakt: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : do   15.6.2021