Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup MD

 Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:


Učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup MD

 

Termín nástupu:  školský rok 2021/2022


Pracovné podmienky :
 pracovný pomer  37,5 hodín týždenne


Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

·       spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k vyhláške, diel 1, časť I.
·       poznatky z oblasti učiteľ materskej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením
·       bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť

Náplň práce:

·       poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
·       vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí predškolského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
·       vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu

Platové podmienky :  v hrubom v rozpätí 790,00 – 1064,50 Eur, zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady:


    žiadosť o prijatie do zamestnania

        štrukturovaný životopis

        doklady o ukončenom vzdelaní

        súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona

        odpis z registra trestov

 

Podanie žiadosti:

           

Špeciálna základná škola s materskou školou

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: szsza@szsza.sk

Kontkat: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : do   15.6.2021