Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Asistent učiteľa

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

Asistent učiteľa

Termín nástupu:  1.9.2021

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
  • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce

  • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
  • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
  • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekovaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 790,00 – 976,50 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania

  • štrukturovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
  • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: szsza@szsza.sk

Kontkat: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : do   15.6.2021