Deň rodiny

Deň rodiny

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie na komunitný Deň rodiny, ktorý sa uskutočnil 15. júna 2022 v priestoroch našej školy.

Vážime si tých vzácnych hostí, ktorí nám venovali svoj čas, obohatili nás o vítanú radu a ponúkli spoluprácu:
Mgr. PETER FIABÁNE, primátor mesta Žilina,
Mgr. et Mgr. JANKA FILIPOVÁ, poslankyňa za mestskú časť Vlčince, prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska,
Mgr. JANA ČERNICKÁ, metodička pre špeciálne školy a ŠZ RÚŠS,
Mgr. ĽUBKA FIGUROVÁ s kolegynkami Agentúry osobnej asistencie Organizácie muskulárnych dystrofikov,
Mgr. ELIŠKA KAPITÁŇOVÁ, laická poradkyňa Platformy rodín so zdravotným znevýhodnením.

Pomoc pri sprevádzaní rodín detí s postihnutím, zdravotným znevýhodnením v komplikovanej životnej situácii je pre nás kľúčové. Veľká vďaka patrí tým z Vás, ktorí vnímajú, že spolupráca rodiny a školy je nenahraditeľná.

Dovoľte, aby som za všetkých POĎAKOVALA:
IVETKE SOMROVEJ, ZDENKE ŠAŠVÁRYOVEJ, JANKE KRIŠTOFOVEJ
a všetkým rodičom a kolegom, ktorí zabezpečili pohostenie, DOD, poradenstvo, aktivity, program a organizáciu dňa.
Osobne cítim pokoru a úctu ku všetkým Vám. Dennodenne hľadáte riešenia veľkých a malých problémov, pomáhate si, oceňujete rozdielnosti, a práve toto všetko nám pomáha účinne a otvorene komunikovať, tvoriť komunitu PRE NAŠE DETI.

Teším sa na ďalšie stretnutie!

Júlia Mankovičová, riaditeľka školy