Organizácia školského roka 2020/2021

Základné prevádzkové podmienky školy sú upravené v školskom roku 2020/2021 a po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR. K danej problematike bol vydaný manuál a príslušné prílohy. Uvedené dokumenty sú dostupné na tomto odkaze. Upravené sú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia. Škola vydala k danej problematike dodatok k vnútornému poriadku, ktorý je dostupný na tomto odkaze.

Informácie o triedach, pedagogických zamestnancoch a rozvrhu nájdete na webovej stránke www.szszilina.edupage.org

 

 

 

vedenie školy