Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ ŠKD

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina prijme do pracovného pomeru vychovávateľa ŠKD.

Termín nástupu: podľa dohody.

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021, 37,5 hodín týždenne.

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z..

 

Požiadavky na zamestnanca:  

  • prax pedagogického zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
  • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  ponúkaný plat v hrubom: min. 872,50 eur navýšený podľa platnej legislatívy (prax, kariérový stupeň).

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Podanie žiadosti do 02.09.2020:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č.: 0905 963 799