Vzdelávanie žiakov s PAS

Od školského roka 2020/2021 budeme v rámci školy vnútorne členiť vzdelávanie žiakov na triedy pre žiakov s MP a triedy pre žiakov s autizmom, tak ako vyžaduje platná legislatíva. V tomto školskom roku škola zriaďuje  tri triedy pre žiakov s autizmom a štrnásť tried pre žiakov s MP. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom bude zverejnený po jeho prerokovaní v rade školy.

vedenie školy