Informácia o hodnotení žiakov školy za druhý polrok šk. r. 2019/2020

Riaditeľka školy na základne prerokovania v pedagogickej rade školy (per rollam) rozhodla, že hodnotenie všetkých žiakov a vo všetkých predmetoch za druhý polrok šk. r. 2019/2020 bude slovami absolvoval / neabsolvoval. Toto hodnotenie bude uvedené v triednom výkaze a na vysvedčení. Doplnené bude slovným komentárom obsahujúcim podrobné zhodnotenie úrovne osvojeného obsahu vzdelávania, zhodnotením práce žiaka a prebratého učiva v druhom polroku. Slovný komentár bude súčasťou dokumentácie žiaka a odovzdaný zákonnému zástupcovi spolu s vysvedčením.

PaedDr. Júlia Mankovičová, riaditeľka školy