Oznam o poplatku za Školský klub detí na školský rok 2023/2024

 

Vážení rodičia!

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvyšuje na  sumu 9, s účinnosťou od 01.09.2023.

Príspevok sa uhrádza 2x do roka a to za obdobie od:

September 2023 do január 2024 v sume 45 €

Február 2024 do jún 2024 v sume 45 €

       Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

       V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

Príspevok môže byť odpustený, ak zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0068 9057
Konštantný symbol: 2023
Variabilný symbol:
Poznámka:  Meno a priezvisko dieťaťa

         

                                                                                                                                             riaditeľka školy

                                                                                                                                     PaedDr. Júlia Mankovičová