Oznam rodičom v rámci spracovávania osobných údajov

Milí rodičia!

chceli by sme Vás len informovať o zmene, ktorá nastala v rámci spracovávania osobných údajov, kde máme za povinnosť na základe právnych predpisov oboznámiť Vás s touto skutočnosťou. Zmena nastala v dokumente, ktorý ste podpisovali ako zákonní zástupcovia Vašich detí a žiakov na začiatku školského roka, kde súčasťou dokumentu „súhlas so spracovaním osobných údajov“ boli aj nasledovné body:

  1. Súhlasím/Nesúhlasím s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach;
  2. Súhlasím/Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, roku štúdia žiaka pri zverejňovaní na tablách;
  3. Súhlasím/Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy;

Prostredníctvom príslušného vyhlásenia v prílohe „Jednostranné vyhlásenie prevádzkovateľa“ Vás chceme oboznámiť, že na vyššie uvedené súhlasy sa neprihliada, čo znamená, že súhlas potrebný nie je, nakoľko ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb na inom právnom základe.  To znamená, že v platnosti ostáva len súhlas so spracúvaním osobných údajov žiakov pokiaľ ide o ich zverejňovanie na webovom sídle školy.

Odkazy na dokumenty:

Sprievodný list: stiahnuť tu 

Vyhlásenie: stiahnuť tu

Ďakujeme.