Ponuka na pracovnú pozíciu – učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup dlhodobej PN

 vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup dlhodobej PN

 

Termín nástupu:  1.11.2022

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k vyhláške, diel 1, časť I.
 • poznatky z oblasti učiteľ materskej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť

Náplň práce:

 • poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
 • vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí predškolského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
 • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu

Platové podmienky :  v hrubom v rozpätí 790,00 – 1109,00 Eur, zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:
Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontkat: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do   31.10.2022