Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:

asistent učiteľa

Termín nástupu: 1.5.2022

Pracovné podmienky: pracovný pomer 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
 • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce:

 • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
 • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
 • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekovaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky: v hrubom v rozpätí 790,00 – 976,50 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:
Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti: do 14.4.2022