Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:

asistent učiteľa

 

Termín nástupu:  1.9.2022  zástup MD (september a október 2022)

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
 • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce

 • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
 • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
 • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekovaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 790,00 – 976,50 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13,
010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do 30.6.2022