Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Termín nástupu:  1.9.2022

Miesto výkonu práce: CŠPP, J. Vojtaššáka  13, 010 08 Žilina

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 10 k vyhláške 1/2020 Z.z.
 • vzdelanie podľa Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, alebo učiteľa v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 10 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti psychológie, diagnostiky, terapií, poradenstva (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • komplexná psychologická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzde-lávacími potrebami (ŠVVP), so zdravotným znevýhodnením,
 • ranné (včasné) psychologické poradenstvo pre rodiča dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom,
 • posudzovanie školskej zrelosti u detí so ŠVVP, príprava na vstup do školy, psychologické poradenstvo v procese voľby povolania a prípravy na povolanie,
 • spolupráca so špeciálnym pedagógom pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Poradenstvo pre individuálne integro-vaných žiakov,
 • poradenstvo rodičom (zákonným zástupcom) pri práci s dieťaťom so ŠVVP, vypracovanie potrebných odporúčaní v oblasti rôznych kompenzácií pre dieťa,
 • poradenská a konzultačná činnosť pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov a iných záujemcov

Platové podmienky: min. 1064,50 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v  závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13,
010 08 Žilina,
Email: szsza@szsza.sk,
kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do 21.6.2022