Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Logopéd

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: 

Logopéd

Termín nástupu: 1.1.2022

Pracovné podmienky: pracovný pomer 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 13 k vyhláške 1/2020 Z.z.
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 13 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – logopédie (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • poskytuje logopedické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Platové podmienky: min.976,50 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v závislosti od dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: szsza@szsza.sk

Kontakt: 041/56 55 696