Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Vychovávateľ v ŠKD

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: 

vychovávateľ v ŠKD

 

Termín nástupu:  1.2.2022

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 3 k vyhláške 1/2020 Z.z. 1. diel
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • vykonávať v čase mimo vyučovania výchovno-vzdelávaciu činnosť s orientáciou na individuálny prístup k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak , aby sa rozvíjala celá osobnosť dieťaťa,
 • pri rozvoji tvorivých schopností a zručností detí uplatňovať tvorivo humanistický prístup, ako i špeciálne výchovno-vzdelávacie metódy,
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku zameriavať na objektívne hodnotenie dosiahnutej úrovne školských vedomostí a spôsobilostí.

Platové podmienky: min. 976,50 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v  závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: szsza@szsza.sk

Kontakt: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : do 31.12.2021