Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Učiteľ špeciálnej základnej školy

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

učiteľ špeciálnej základnej školy

Termín nástupu:  školský rok 2021/2022

Pracovné podmienky :  zástup dlhodobej PN, pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k Vyhláške, diel 1, časť II, III.
  • poznatky z oblasti učiteľ základnej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením,
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť.

Náplň práce:

  • poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom špeciálnej základnej školy a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
  • vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí školského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
  • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu.

 Platové podmienky :  v hrubom v rozpätí  976,50 – 1336,00 Eur, zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe .

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,
  • odpis z registra trestov,

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: szsza@szsza.sk

Kontkat: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : 15.9.2021