Pracovná ponuka – Fyzioterapeut

 vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

fyzioterapeut

 

Termín nástupu:  1.4.2024 – zástup dlhodobej PN

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.t. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kvalifikačná podmienka:

  • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia
  • bezúhonnosť

Náplň práce:

  • pracovať samostatne a zodpovedať si za odborné a metodické činnosti,
  • poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť uplatňovaním rehabilitačných postupov,
  • poskytovať metodický návod rodičom – ako postupovať pri rehabilitácii dieťaťa v rozsahu svojej zodpovednosti,
  • poskytovať poradenské služby a informácie o možnostiach použitia rehabilitačných pomôcok rodičom postihnutých detí v rozsahu svojej zodpovednosti,

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 780,00 – 1007,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

Podanie žiadosti:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: lapihuskova@ssza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : 15.3.2024