Voľná pracovná pozícia – uciteľ predprimárneho vzdelávania na zástup dlhodobej PN

 vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup dlhodobej PN

Termín nástupu:  1.2.2023

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne, zástup dlhodobej PN

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k vyhláške, diel 1, časť I.
  • poznatky z oblasti učiteľ materskej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť

Náplň práce:

  • poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
  • vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí predškolského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
  • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu

Platové podmienky :  v hrubom v rozpätí 1 003,00 – 1351,00 Eur, zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania

  • štrukturovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
  • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou
Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontkat: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do   25.1.2023