Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

asistent učiteľa

Termín nástupu:  1.10.2022  

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
  • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce

  • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
  • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
  • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 814,00 – 1006,00 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania

  • štrukturovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
  • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : do   28.9.2022