Úhrada poplatku za Školský klub detí

Na základe Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §114 ods.3 v znení ďalších doplnkov je  od  1. 9. 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je 

 

vo výške 7 € 

                                                                                                                                                      riaditeľka školy

                                                                                                                                              PaedDr. Júlia Mankovičová

 

Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac. Telefonické odhlasovanie nie je možné. Prihlásiť alebo úplne odhlásiť žiaka z ŠKD je možné 5 dní pred novým mesiacom. Odhlásenie musí byť písomnou formou a je potrebné ho odovzdať p. vychovávateľke, prípadne na riaditeľstvo školy.   

Zníženie poplatku

Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD  môže  byť znížený   ak:

  • zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).·       
  • zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu· 

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok za pobyt v ŠKD  a bol na nezaplatenie úhrady upozornený, rozhodne vedenie školy o vyradení  dieťaťa  z ŠKD.