Projekt – Hurá poďme von

Snažíme sa čo najviac spríjemňovať školský život našim deťom. Na realizáciu našich cieľov nám častokrát pomáha Rodičovské občianske združenie, dobrovoľné príspevky a zbierky priateľov a rodičov školy a v neposlednom rade naša projektová činnosť. Škola nedisponuje takým exteriérovým priestorom, v ktorom by deti a žiaci mohli bezpečne vykonávať športovo-rekreačné aktivity. Ponúka sa nám nevyužité átrium školy. Našou víziou je z neho vytvoriť netradičný, bezpečný priestor. Benefitom bude jeho čiastočná uzavretosť, bezbariérovosť a funkčnosť. V novovytvorenom priestore budeme môcť realizovať fyzioterapiu, rozvíjať senzomotorickú koordináciu, vyučovať, či poskytovať športovo-herné využitie primerané pre deti so zdravotným znevýhodnením. Netradičným prvkom bude vytvorenie relaxačného kruhového posedenia, ktoré bude osadené okolo stromu a dotvorené bylinným záhonom.